กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจและเงินสงเคราะห์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ประสบปัญหาในพื้นที่
กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้สูงอายุ

Share