คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ เพื่อส่งต่อคุรุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้กับ รพ.มหารานครศรีธรรมราช
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ

Share