“99 ปี ยุวกาชาด ชวนเชิญชาวไทยสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้แก่สังคม”
“99 ปี ยุวกาชาด ชวนเชิญชาวไทยสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้แก่สังคม”