ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบชุด PPE จากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในกิจกรรม “โอชิชวนให้” ผ่าน OCEAN CLUB APPLICATION ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

10