ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วย
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต

Share