เรือตรีหญิง พุทธรักษา โรคารักษ์ ขวัญใจประชาชน ในการจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ร่วมเป็นผู้แทนนำกระเช้าของขวัญมอบให้แก่ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ขวัญใจประชาชน ในการจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563