เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยสุราษฎร์ธานีนำข้าวสารอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี นำข้าวสารอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุข

2.2)C-210112020033