เปิดที่ทำการสำนักงานกิ่งกาชาด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ศูนย์การสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน
เปิดที่ทำการสำนักงานกิ่งกาชาด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ศูนย์การสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน