มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ในวันที่ 24 ธ.ค.63 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ

Share