ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รับมอบน้ำดื่มตราพึ่งพา จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

14-2
14-1