ศูนย์บริการโลหิตฯ ชี้แจงกรณีแจกจ่ายถุงโลหิตให้แก่รพ.แห่งหนึ่งนำไปใช้แก่ผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
ศูนย์บริการโลหิตฯ ชี้แจงกรณีแจกจ่ายถุงโลหิตให้แก่รพ

2
3
4
5
6