ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงความคืบหน้ากับวัคซีนป้องกันโควิด-19ในประเทศไทย
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงความคืบหน้ากับวัคซีนป้องกันโควิด-19ในประเทศไทย