กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบสิ่งของให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย
กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบสิ่งของให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

Share