คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) แสดงความชื่นชมในการที่มีประเทศร่วมลงนามสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ครบ 50 ประเทศ
(ICRC) ลงนามสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์