จังหวัดสุรินทร์เชิญชวนเที่ยวงานปราสาทพันปีศีขรภูมิและงานกาชาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563
งานกาชาด จ.สุรินทร์