51 ปีแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
51 ปีแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ