ผวจ.เชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่