นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ ร่วมเข้าเยี่ยมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ที่ได้รับบาดเจ็บจากการระงับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ บ้านหนองลุมพุก ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง
นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ ร่วมเข้าเยี่ยมผู้ใหญ่บ้าน