ผวจ.เชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาด