ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี mRNA
รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19