Umay+ ชวนประชาชนซื้อถุงผ้าเพื่อระดมทุนสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสให้แก่ สภากาชาดไทย
งานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสให้แก่ สภากาชาดไทย