นายกกิ่งกาชาดศรีสัชนาลัย รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนำใปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
นายกกิ่งกาชาดศรีสัชนาลัย รับมอบสิ่งของบริจาค