เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ณ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

5