สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตรไปมอบให้แก่ น.ส.อสมา พุคโต ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากป่วยด้วยโรคมะเร็งไตระยะสุดท้าย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี