สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

1
Share