ประธานกาชาด อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นำคณะสมาชิกกาชาด ไปศึกษาดูงานที่กิ่งกาชาด อ.น้ำปาด และกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ศึกษาดูงานที่กิ่งกาชาด อ.น้ำปาด และกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์