นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านตามโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

(5.2)C-200904021052