เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวยากไร้ ครอบครัวเปราะบาง ครอบครัวคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค