นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จากนักเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ในกิจกรรม “Charity Kids’s club-การออมเพื่อการให้” ของสภากาชาดไทย
กิจกรรม “Charity Kids’s club-การออมเพื่อการให้” ของสภากาชาดไทย