ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ กล่าวถึงเรื่องโรคโควิด-19 กลายพันธุ์ใหม่
โรคโควิด-19 กลายพันธุ์ใหม่

Share