เต็ดตรา แพ้ค ต่อยอดรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว แปลงเป็นกล่องใส่ “ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” นำรายได้ฟื้นฟูภัยพิบัติ
"ผลิตภัณฑ์พึ่งพา" นำรายได้ฟื้นฟูภัยพิบัติ

Share