กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวฐานะยากจน
กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียน

(2.2)C-200808009120
Share