นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส