นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ร่วมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ร่วมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ