นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร
นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมพิธีทอดผ้าป่า