กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการตรวจโรคโควิด-19
ห้องปฏิบัติการในการตรวจโรคโควิด-19