สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก ได้ออกแนวทางปฏิบัติใหม่สำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาและสนับสนุนพัฒนาการเด็ก
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)