สถานเสาวภา ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมวัคซีนมาตรฐานใช้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ที่ผลิตในประเทศได้สำเร็จช่วยลดค่าใช้จ่ายนำเข้าจากต่างประเทศ
สถานเสาวภา เตรียมผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์