นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านเพื่อราษฎร์ กาชาดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ มอบบ้านให้กับครอบครัวยากไร้

Share