บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด มอบเงินเพื่อซื้อเครื่องแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19
โควิด-19

Share