นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ตั้งข้อสังเกตว่าเชื้อโควิด-19 อาจจะแสดงอาการอย่างอื่นได้ นอกจากระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ปอดบวม
เชื้อโควิด-19 อาจจะแสดงอาการอย่างอื่นได้