เหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต