ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติฃพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

Share