สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
งานกาชาด ประจำปี 2562