คุณอัญชลี โสตติพันธ์ รับมอบเงิน จาก บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จํากัด (แทปไลน์) เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ผู้ป่วย
เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์