เลขาธิการฯ รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร จากโรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019
วิกฤติไวรัสโคโรนา 2019

Share