นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ประชาชน ต.เขาดิน อ.เก้าเสี้ยว
นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ประชาชน

Share