บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่สภากาชาดไทย

15