บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อลดภาวะขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์โควิด-19

14