ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันเวลา จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3